به دلیل تنوع زیاد قالبهای تزریق شرکت پلیمرفراور، ظروف چهارگوش با درب و بدنه قابل چاپ در این

شرکت قابل تولید و عرضه می باشند.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید