لیست محصولات ظروف درب بطری

ظرف گرد 150 سی سی 75

حجم مفید: 150+30 ml

نوع پلمپ: زبانه شاهد

کد محصول: 

ظرف گرد 150 سی سی 75

حجم مفید: 150+30 ml

نوع پلمپ: زبانه شاهد

کد محصول: 

ظرف گرد 150 سی سی 75

حجم مفید: 150+30 ml

نوع پلمپ: زبانه شاهد

کد محصول: